Strona główna » O nas » Kodeks etyczny Majster Budowlane ABC

Kodeks etyczny Majster Budowlane ABC

Szanowni Państwo,

Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszego Majstra – buduje zaufanie i prowadzi do przejrzystości działań zarówno wśród nas jak też naszych Partnerów reprezentujących naszą wspólną markę. Ma bezpośredni wpływ na nasze otoczenie, w którym działa nasza organizacja. Każda firma z wyraźnie określonym systemem wartości i zdefiniowanymi standardami postępowania staje się bardziej przewidywalna i wiarygodna zarówno dla klientów, inwestorów, partnerów biznesowych, jak i dla swoich pracowników. Określenie standardów etycznych i ich przestrzeganie pozwala budować spójną kulturę organizacyjną i markę firmy. Standardy obowiązujące w organizacji powinny być jasne i odnosić się do najważniejszych obszarów, w jakich funkcjonuje firma i jej pracownicy. Kodeks Etyczny nie tylko definiuje zasady etycznego postępowania wobec naszych interesariuszy, ale także podkreśla rolę kluczowych wartości, które wyznaczają sposób działania i podejmowania decyzji w Spółce. Są nimi: odpowiedzialność, zaangażowanie, profesjonalizm, praca zespołowa, wzajemny szacunek. Zasady postępowania i przykłady zawarte w Kodeksie pokazują nam jak realizować wyznawane wartości i jak postępować zgodnie z przyjętymi standardami. Głęboko wierzę, że Kodeks będzie miał swój wymiar praktyczny — wyznawane wartości będą konsekwentnie respektowane w codziennej pracy przez nas wszystkich i dla naszego wspólnego dobra.

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Sobiechowski

PRAWIE STO LAT RODZINNEJ TRADYCJI – MAJSTER BUDOWLANE ABC MARKA, KTÓRA ZOBOWIĄZUJE

Preambuła

Spółka Majster Budowlane ABC rozwija swoją działalność dążąc do równowagi miedzy ekonomią, etyką i poszanowaniem zasad partnerstwa. W działalności biznesowej kieruje się wysokimi standardami etycznymi, budując partnerskie relacje z klientami, pracownikami i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Niniejszy Kodeks etyki stanowi prezentację wartości, które Spółka uważa za szczególnie cenne, oraz zasad, które kierują Jej postępowaniem.

Partnerzy

Z myślą o naszych Partnerach, zainteresowanych efektami i sposobem prowadzonej przez nas działalności, deklarujemy uznanie powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego i kierowanie się w codziennej działalności przyjętymi wartościami rzetelności, wiarygodności, profesjonalizmu i uczciwej konkurencji. W naszych działaniach uwzględniamy potrzeby i wartości naszych Partnerów, do których zaliczamy w szczególności: Pracowników Klientów Spółki Partnerów biznesowych Społeczności lokalne Nasze wartości:

  • Odpowiedzialność
  • Zaangażowanie
  • Profesjonalizm
  • Praca zespołowa
  • Szacunek

Kluczowe wartości w Majstrze

Celem Majstra jest dostarczenie wysokiej jakości produktów i usług, odpowiadających potrzebom klienta i gwarantujących osiągnięcie z nich jak największej satysfakcji. Dobrem nadrzędnym jest zaufanie i zadowolenie klienta. Majster w relacjach z klientami działa zgodnie z zawartymi umowami, które formułuje w sposób jasny i zrozumiały dla obu stron. Precyzyjnie określa warunki i unika niedomówień we współpracy z Partnerami. Nasza organizacja oraz jej pracownicy traktują wszystkich Partnerów z jednakową starannością, życzliwością i kulturą osobistą, odnoszą się do nich z szacunkiem, prezentując partnerskie relacje oparte na obopólnej korzyści. Nasi pracownicy z otwartością reagują na potrzeby i opinie Partnerów, doradzają Partnerowi i wspólnie z nim szukają najlepszych rozwiązań. Pracownicy sprawnie i bez zbędnej zwłoki odpowiadają na pisma i telefony. Wysyłają korespondencję wyłącznie do osób zainteresowanych. Odbierając telefon zawsze się przedstawiają i starają się doprowadzić sprawę do końca lub skierować do właściwej osoby, która wyjaśni i rozwiąże problem. KAŻDY PRACOWNIK (bez względu na zajmowane stanowisko) PODNOSZĄC SŁUCHAWKĘ TELEFONU JEST DO KOŃCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY I ZWROTNĄ INFORMACJĘ DO PARTNERA LUB INTERESARIUSZA.

Zastrzeżenia klientów, co do postępowania pracowników Majster Budowlane ABC, są w trybie pilnym rozpatrywane przez przełożonych, z zachowaniem obiektywizmu, rzetelności oraz z uwzględnieniem celu nadrzędnego, jakim jest dobro Partnera. Pracownicy na bieżąco informują Partnerów i współpracowników o każdej mogącej ich dotyczyć zmianie w zakresie współpracy i sposobie działania Centrali Majster.

Odpowiedzialność

Nasza organizacja promuje etos uczciwej i solidnej pracy. Wspiera rozwój pracowników, zapewnia bezpieczne i godne warunki pracy oraz gwarantuje każdemu poszanowanie jego praw i godności. W naszych działaniach kierujemy się odpowiedzialnością wobec interesariuszy i otoczenia, w którym funkcjonujemy. Wywiązujemy się z naszych zobowiązań zapewniając naszym Partnerom bezpieczeństwo realizacji własnych zobowiązań i planów rozwojowych. Dla naszych pracowników tworzymy warunki umożliwiające stabilność zatrudnienia, rozwój zawodowy, dostęp do ważnych dla nich informacji, godne warunki i bezpieczeństwo pracy. W działaniach na rzecz naszych Partnerów zawsze wykazujemy się determinacją i odwagą w podejmowaniu najtrudniejszych wyzwań.

Zaangażowanie

Jesteśmy w pełni zaangażowani w naszą działalność — cenimy udział każdego pracownika w naszych obecnych i przyszłych sukcesach. Działamy w sposób aktywny i kreatywny dla podniesienia efektywności Majstra. Wspólnie tworzymy w Majstrze otoczenie służące budowaniu zaangażowania każdego pracownika, łącząc nasze indywidualne mocne strony i umiejętność pracy zespołowej.

Profesjonalizm

Stawiamy na profesjonalizm pracowników — chcemy realizować cele przede wszystkim dzięki stałemu rozwijaniu wiedzy i umiejętności pracowników. Każdy z nas stale doskonali swoje działania, podnosi swoje umiejętności i aktywnie poszukuje wiedzy.

Praca zespołowa

Wierzymy, że współdziałanie pozwoli nam działać w obszarze najwyższej jakości, dlatego w naszym Majstrze promujemy pracę zespołową. Wymaga ona od nas otwartości na innych i ich pomysły. W relacjach z Partnerami i interesariuszami budujemy klimat zaufania. Dzięki temu możemy wszyscy uczestniczyć w wymianie wiedzy i doświadczeń.

Szacunek

Naszych Partnerów i interesariuszy traktujemy z najwyższym poszanowaniem. Staramy się rozumieć ich problemy i potrzeby, prowadzimy przejrzysty i konstruktywny dialog, dzięki czemu jesteśmy zawsze gotowi podjąć działania na ich rzecz. Zawsze wymagamy od siebie uczciwości. Jednym z filarów efektywnego działania Majstra jest otwarta, sprawna i nowoczesna komunikacja stanowiąca element ciągle samooptymalizującego się procesu organizacji zarządzania spółką, z towarzyszącymi wszystkimi procesami zachodzącymi w spółce. Ze względu na dobro wszystkich naszych Partnerów i interesariuszy, stawiamy sobie za cel ciągłe doskonalenie prowadzonej działalności. Liczy się dla nas jakość współpracy i komunikacji oraz budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku zarówno wewnątrz spółki Majster, jak i z otoczeniem zewnętrznym.

Szacunek dla norm etycznych i prawnych

Spółka Majster Budowlane ABC jest oddana sprawie przestrzegania najwyższych norm etycznych i prawnych. Jesteśmy zaangażowani w przestrzeganie najwyższych standardów etycznego postępowania w prowadzonej przez nas działalności z jednoczesnym pełnym poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa. Obejmuje to nasze stosunki z naszymi Partnerami, interesariuszami, naszymi dostawcami, naszymi konkurentami, społecznościami, w których działamy, jak też ze sobą nawzajem jako pracownikami. Szczycimy się całkowitym brakiem tolerancji dla jakichkolwiek przejawów braku poszanowania norm etycznych i prawnych na każdym szczeblu organizacyjnym naszej Spółki. Przejawia się to również w starannym przestrzeganiu przez naszych pracowników ścisłych procedur wewnętrznych, w pełnym zakresie zgodnych z powszechnie akceptowanym porządkiem etycznym, powszechnie obowiązującym porządkiem prawnym oraz uznaną kulturą osobistą. Wierzymy, że przejrzystość funkcjonowania naszej Spółki przyczyni się do budowania zaufania między nami, a naszymi Partnerami i interesariuszami, a informacje wychodzące na zewnątrz spółki są rzetelne i jednoznaczne. Ze względu na dobro Spółki Majster i naszych Partnerów prowadzimy politykę poufności informacji, z którymi mamy do czynienia przy realizacji różnych projektów naszych klientów. Przekazując dalej informacje przy opracowywaniu projektów dokładamy wszelkie starania, aby były one zarazem rzetelne i wyczerpujące, ale również nie naruszały zasady poufności, tajemnicy naszych klientów i ogólnych regulacji prawnych. Jesteśmy zobowiązani również do ochrony tajemnicy Spółki Majster, informacji poufnych i zastrzeżonych w związku z prowadzona przez nas działalnością. Nie należy rozpowszechniać informacji, które mogą szkodzić Spółce Majster oraz naszym Partnerom i interesariuszom. Majster Budowlane ABC traktuje wszelkie informacje pozyskane od klienta jako poufne i wykorzystuje je wyłącznie w celach, dla których zostały zgromadzone. Pracownicy Spółki Majster kierują się dyskrecją i poszanowaniem tajemnicy służbowej. Zasada ta obowiązuje w miejscu i poza miejscem pracy. W kontaktach z konkurencją, pracownicy unikają sytuacji umożliwiających świadome lub nieświadome przekazywanie poufnych informacji dotyczących Firmy. W kontaktach zewnętrznych, w szczególności przy negocjowaniu warunków umów, pracownicy udzielają tylko informacji, które mają znaczenie dla prowadzonej sprawy oraz w rzetelny sposób prezentują osiągnięcia i doświadczenia Spółki Majster.

Kwestie etyczne w Spółce Majster Budowlane ABC

Ze względu na szczególną rolę Spółki Majster w branży jak też nowatorski sposób podejścia do handlu, wyznajemy zasadę, że każdy z klientów jest równie ważny i przekazywane przez niego informacje mają status poufny. Jesteśmy bezstronni wobec naszych Partnerów i interesariuszy — nikogo nie traktujemy preferencyjnie. Każdy z naszych Partnerów ma równy dostęp do informacji na temat naszej Spółki w zakresie przysługujących mu uprawnień. Pracownicy Spółki Majster Budowlane ABC aktywnie uczestniczą w tworzeniu pozytywnego wizerunku Firmy i godnie go reprezentują, w szczególności: Pracownicy zobowiązani są do rzetelnego wykonywania powierzonych im obowiązków zawodowych w oparciu o najlepiej wykorzystaną wiedzę i doświadczenie oraz do utrzymywania dobrych relacji z klientami i Partnerami Spółki.

Pracownicy Majster Budowlane ABC

Pracownicy mają obowiązek kierowania się zasadą lojalności wobec Spółki, nie podejmowania czynności, które mogłyby doprowadzić do powstania konfliktu interesów pomiędzy nimi a Spółką, w szczególności nie podejmują działań konkurencyjnych wobec Spółki. Pracownicy powinni dążyć w sposób ciągły do podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniach do zwiększenia efektywności pracy. Pracownicy powinni śledzić zmiany w przepisach prawa i przedkładać je na wykonywane obowiązki. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania prawa, dobrych obyczajów oraz procedur i regulacji obowiązujących w Spółce Majster. Pracownicy mają obowiązek niezwłocznie reagować na wszelkie zauważone próby łamania prawa, w relacjach z klientami i partnerami Spółki, a także w relacjach z innymi zatrudnionymi w firmie osobami. Obowiązkiem każdego pracownika jest poinformowanie o takim fakcie swojego bezpośredniego przełożonego. Nadrzędną zasadą pracownika spółki Majster Budowlane ABC jest odpowiedzialność za własne słowa oraz podejmowane decyzje i działania. Pracownicy Spółki Majster mają obowiązek wywiązywania się z terminów i obietnic złożonych klientom i współpracownikom. Pracownicy nie mogą przekraczać uprawnień wynikających z zajmowanego stanowiska ani osiągać żadnych korzyści osobistych w wyniku podejmowanych decyzji, działań bądź zaniechań. Pracownikom spółki Majster Budowlane ABC nie wolno przyjmować prezentów ani żadnych gratyfikacji w żadnej formie. Pracowników obowiązują zasady uprzejmości i życzliwości wobec klientów, współpracowników i Partnerów firmy. W spółce Majster obowiązuje zasada dokładania wszelkich starań aby unikać sytuacji konfliktowych. Pracowników zobowiązuje się do służenia sobie nawzajem pomocą i udzielania wsparcia na zasadzie równości i wzajemności. We wzajemnych stosunkach obowiązuje kierowanie się zasadami profesjonalizmu oraz lojalności, dzielenia się pomysłami i spostrzeżeniami mając świadomość, że działamy na rzecz wspólnego dobra. Pracownicy Spółki są zobowiązani należycie dbać o powierzone mienie, racjonalnie je wykorzystywać oraz oszczędnie gospodarować środkami pracy.

Równe szanse dla pracowników

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi pracownicy mieli równe szanse rozwoju zawodowego. Spółka nie stosuje pozamerytorycznych preferencji w procesach i decyzjach personalnych wobec pracowników i kandydatów do pracy. Dyskryminacja z jakiejkolwiek przyczyny jest niedozwolona. Spółka Majster Budowlane ABC ma obowiązek wspierania rozwoju zawodowego pracowników i zapewnienia pełnej informacji oraz równości szans w dostępie do szkoleń i innych form rozwoju, możliwości awansowania oraz rekrutacji. Każdy pracownik ma prawo być dumny ze swojej wiedzy, kreatywności i osiągnięć.

Zarząd Majster Budowlane ABC

Zarząd spółki Majster Budowlane ABC zobowiązuje są do wspierania rozwoju zawodowego pracowników i podnoszenia efektywności pracy. Przełożeni oceniając wyniki podwładnych kierują się zasadą sprawiedliwości i skupiają się na sprawach merytorycznych. Przełożeni organizują pracę tak, aby w jak największym stopniu wykorzystać zdolności, wiedzę i doświadczenie pracowników. Przełożeni otwarci są na opinie pracowników i stwarzają warunki wspomagające rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości. Zarząd spółki Majster Budowlane ABC w swoich postanowieniach kieruje się wyłącznie najwyższymi standardami wiarygodności, transparentności oraz zaufania.

Kontakty z mediami i urzędami.

Spółka Majster Budowlane ABC prowadzi otwartą politykę informacyjną wobec mediów oraz uprawnionych urzędów i udziela rzetelnych informacji na temat prowadzonej działalności. Przestrzegamy zasad reprezentacji wobec mediów i uprawnionych organów kontroli, co stanowi część skoordynowanej polityki komunikacji i przepływu informacji z otoczeniem naszej organizacji. W spółce Majster Budowlane ABC osobami uprawnionymi do przekazywania informacji mediom są Członkowie Zarządu i osoby do tego upoważnione.

Przestrzeganie Kodeksu Etycznego

Wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania postanowień Kodeksu Etycznego. Każdy pracownik jest zobowiązany, zgodnie z wolnością sumienia i wolnością słowa, do zgłaszania przełożonym zachowań niezgodnych z zasadami Kodeksu Etycznego. Każdy przypadek naruszenia zasad Kodeksu Etycznego wymaga reakcji zarówno ze strony pracowników, jak i przełożonych.

Rozstrzyganie wątpliwości, monitorowanie przestrzegania i rozwijanie Kodeksu Etycznego

Uwagi do Kodeksu Etycznego czy wątpliwości w interpretacji jego zapisów pracownicy spółki Majster Budowlane ABC mogą zgłaszać bezpośrednio do Zarządu Spółki. Uprawnienia w zakresie interpretacji, monitoringu przestrzegania i rozwoju Kodeksu Etycznego ma Zarząd Spółki. Decyzję o zatwierdzeniu i wprowadzeniu zmian w Kodeksie podejmuje Zarząd.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Bądź na bieżąco.


logo-majster-budowlane-abc

SIEDZIBA

87-800 Włocławek
ul. Barska 7/9

RECEPCJA

tel.: 54 412 66 00
e-mail: recepcja@majster.net.pl

© 2017 Majster Budowlane ABC Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Dane rejestrowe: Majster Budowlane ABC Sp. z o.o.: 87-800 Włocławek, ul. Barska 7/9
Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371327, NIP: 888-309-31-73, REGON: 340839877; Kapitał zakładowy wpłacony: 2 200 000 PLN

InternetProjects.pl - profesjonalne strony internetowe

Menu

W celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych, serwis majsterbudowlaneabc.pl korzysta z plików cookies. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close