Strona główna » O nas » Kodeks etyczny Majster Budowlane ABC

Kodeks etyczny Majster Budowlane ABC

Szanowni Państwo,

Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszego Majstra – buduje zaufanie i prowadzi do przejrzystości działań zarówno wśród nas jak też naszych Partnerów reprezentujących naszą wspólną markę. Ma bezpośredni wpływ na nasze otoczenie, w którym działa nasza organizacja. Każda firma z wyraźnie określonym systemem wartości i zdefiniowanymi standardami postępowania staje się bardziej przewidywalna i wiarygodna zarówno dla klientów, inwestorów, partnerów biznesowych, jak i dla swoich pracowników. Określenie standardów etycznych i ich przestrzeganie pozwala budować spójną kulturę organizacyjną i markę firmy. Standardy obowiązujące w organizacji powinny być jasne i odnosić się do najważniejszych obszarów, w jakich funkcjonuje firma i jej pracownicy. Kodeks Etyczny nie tylko definiuje zasady etycznego postępowania wobec naszych interesariuszy, ale także podkreśla rolę kluczowych wartości, które wyznaczają sposób działania i podejmowania decyzji w Spółce. Są nimi: odpowiedzialność, zaangażowanie, profesjonalizm, praca zespołowa, wzajemny szacunek. Zasady postępowania i przykłady zawarte w Kodeksie pokazują nam jak realizować wyznawane wartości i jak postępować zgodnie z przyjętymi standardami. Głęboko wierzę, że Kodeks będzie miał swój wymiar praktyczny — wyznawane wartości będą konsekwentnie respektowane w codziennej pracy przez nas wszystkich i dla naszego wspólnego dobra.

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Sobiechowski

PRAWIE STO LAT RODZINNEJ TRADYCJI – MAJSTER BUDOWLANE ABC MARKA, KTÓRA ZOBOWIĄZUJE

Preambuła

Spółka Majster Budowlane ABC rozwija swoją działalność dążąc do równowagi miedzy ekonomią, etyką i poszanowaniem zasad partnerstwa. W działalności biznesowej kieruje się wysokimi standardami etycznymi, budując partnerskie relacje z klientami, pracownikami i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Niniejszy Kodeks etyki stanowi prezentację wartości, które Spółka uważa za szczególnie cenne, oraz zasad, które kierują Jej postępowaniem.

Partnerzy

Z myślą o naszych Partnerach, zainteresowanych efektami i sposobem prowadzonej przez nas działalności, deklarujemy uznanie powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego i kierowanie się w codziennej działalności przyjętymi wartościami rzetelności, wiarygodności, profesjonalizmu i uczciwej konkurencji. W naszych działaniach uwzględniamy potrzeby i wartości naszych Partnerów, do których zaliczamy w szczególności: Pracowników Klientów Spółki Partnerów biznesowych Społeczności lokalne Nasze wartości:

  • Odpowiedzialność
  • Zaangażowanie
  • Profesjonalizm
  • Praca zespołowa
  • Szacunek

Kluczowe wartości w Majstrze

Celem Majstra jest dostarczenie wysokiej jakości produktów i usług, odpowiadających potrzebom klienta i gwarantujących osiągnięcie z nich jak największej satysfakcji. Dobrem nadrzędnym jest zaufanie i zadowolenie klienta. Majster w relacjach z klientami działa zgodnie z zawartymi umowami, które formułuje w sposób jasny i zrozumiały dla obu stron. Precyzyjnie określa warunki i unika niedomówień we współpracy z Partnerami. Nasza organizacja oraz jej pracownicy traktują wszystkich Partnerów z jednakową starannością, życzliwością i kulturą osobistą, odnoszą się do nich z szacunkiem, prezentując partnerskie relacje oparte na obopólnej korzyści. Nasi pracownicy z otwartością reagują na potrzeby i opinie Partnerów, doradzają Partnerowi i wspólnie z nim szukają najlepszych rozwiązań. Pracownicy sprawnie i bez zbędnej zwłoki odpowiadają na pisma i telefony. Wysyłają korespondencję wyłącznie do osób zainteresowanych. Odbierając telefon zawsze się przedstawiają i starają się doprowadzić sprawę do końca lub skierować do właściwej osoby, która wyjaśni i rozwiąże problem. KAŻDY PRACOWNIK (bez względu na zajmowane stanowisko) PODNOSZĄC SŁUCHAWKĘ TELEFONU JEST DO KOŃCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY I ZWROTNĄ INFORMACJĘ DO PARTNERA LUB INTERESARIUSZA.

Zastrzeżenia klientów, co do postępowania pracowników Majster Budowlane ABC, są w trybie pilnym rozpatrywane przez przełożonych, z zachowaniem obiektywizmu, rzetelności oraz z uwzględnieniem celu nadrzędnego, jakim jest dobro Partnera. Pracownicy na bieżąco informują Partnerów i współpracowników o każdej mogącej ich dotyczyć zmianie w zakresie współpracy i sposobie działania Centrali Majster.

Odpowiedzialność

Nasza organizacja promuje etos uczciwej i solidnej pracy. Wspiera rozwój pracowników, zapewnia bezpieczne i godne warunki pracy oraz gwarantuje każdemu poszanowanie jego praw i godności. W naszych działaniach kierujemy się odpowiedzialnością wobec interesariuszy i otoczenia, w którym funkcjonujemy. Wywiązujemy się z naszych zobowiązań zapewniając naszym Partnerom bezpieczeństwo realizacji własnych zobowiązań i planów rozwojowych. Dla naszych pracowników tworzymy warunki umożliwiające stabilność zatrudnienia, rozwój zawodowy, dostęp do ważnych dla nich informacji, godne warunki i bezpieczeństwo pracy. W działaniach na rzecz naszych Partnerów zawsze wykazujemy się determinacją i odwagą w podejmowaniu najtrudniejszych wyzwań.

Zaangażowanie

Jesteśmy w pełni zaangażowani w naszą działalność — cenimy udział każdego pracownika w naszych obecnych i przyszłych sukcesach. Działamy w sposób aktywny i kreatywny dla podniesienia efektywności Majstra. Wspólnie tworzymy w Majstrze otoczenie służące budowaniu zaangażowania każdego pracownika, łącząc nasze indywidualne mocne strony i umiejętność pracy zespołowej.

Profesjonalizm

Stawiamy na profesjonalizm pracowników — chcemy realizować cele przede wszystkim dzięki stałemu rozwijaniu wiedzy i umiejętności pracowników. Każdy z nas stale doskonali swoje działania, podnosi swoje umiejętności i aktywnie poszukuje wiedzy.

Praca zespołowa

Wierzymy, że współdziałanie pozwoli nam działać w obszarze najwyższej jakości, dlatego w naszym Majstrze promujemy pracę zespołową. Wymaga ona od nas otwartości na innych i ich pomysły. W relacjach z Partnerami i interesariuszami budujemy klimat zaufania. Dzięki temu możemy wszyscy uczestniczyć w wymianie wiedzy i doświadczeń.

Szacunek

Naszych Partnerów i interesariuszy traktujemy z najwyższym poszanowaniem. Staramy się rozumieć ich problemy i potrzeby, prowadzimy przejrzysty i konstruktywny dialog, dzięki czemu jesteśmy zawsze gotowi podjąć działania na ich rzecz. Zawsze wymagamy od siebie uczciwości. Jednym z filarów efektywnego działania Majstra jest otwarta, sprawna i nowoczesna komunikacja stanowiąca element ciągle samooptymalizującego się procesu organizacji zarządzania spółką, z towarzyszącymi wszystkimi procesami zachodzącymi w spółce. Ze względu na dobro wszystkich naszych Partnerów i interesariuszy, stawiamy sobie za cel ciągłe doskonalenie prowadzonej działalności. Liczy się dla nas jakość współpracy i komunikacji oraz budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku zarówno wewnątrz spółki Majster, jak i z otoczeniem zewnętrznym.

Szacunek dla norm etycznych i prawnych

Spółka Majster Budowlane ABC jest oddana sprawie przestrzegania najwyższych norm etycznych i prawnych. Jesteśmy zaangażowani w przestrzeganie najwyższych standardów etycznego postępowania w prowadzonej przez nas działalności z jednoczesnym pełnym poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa. Obejmuje to nasze stosunki z naszymi Partnerami, interesariuszami, naszymi dostawcami, naszymi konkurentami, społecznościami, w których działamy, jak też ze sobą nawzajem jako pracownikami. Szczycimy się całkowitym brakiem tolerancji dla jakichkolwiek przejawów braku poszanowania norm etycznych i prawnych na każdym szczeblu organizacyjnym naszej Spółki. Przejawia się to również w starannym przestrzeganiu przez naszych pracowników ścisłych procedur wewnętrznych, w pełnym zakresie zgodnych z powszechnie akceptowanym porządkiem etycznym, powszechnie obowiązującym porządkiem prawnym oraz uznaną kulturą osobistą. Wierzymy, że przejrzystość funkcjonowania naszej Spółki przyczyni się do budowania zaufania między nami, a naszymi Partnerami i interesariuszami, a informacje wychodzące na zewnątrz spółki są rzetelne i jednoznaczne. Ze względu na dobro Spółki Majster i naszych Partnerów prowadzimy politykę poufności informacji, z którymi mamy do czynienia przy realizacji różnych projektów naszych klientów. Przekazując dalej informacje przy opracowywaniu projektów dokładamy wszelkie starania, aby były one zarazem rzetelne i wyczerpujące, ale również nie naruszały zasady poufności, tajemnicy naszych klientów i ogólnych regulacji prawnych. Jesteśmy zobowiązani również do ochrony tajemnicy Spółki Majster, informacji poufnych i zastrzeżonych w związku z prowadzona przez nas działalnością. Nie należy rozpowszechniać informacji, które mogą szkodzić Spółce Majster oraz naszym Partnerom i interesariuszom. Majster Budowlane ABC traktuje wszelkie informacje pozyskane od klienta jako poufne i wykorzystuje je wyłącznie w celach, dla których zostały zgromadzone. Pracownicy Spółki Majster kierują się dyskrecją i poszanowaniem tajemnicy służbowej. Zasada ta obowiązuje w miejscu i poza miejscem pracy. W kontaktach z konkurencją, pracownicy unikają sytuacji umożliwiających świadome lub nieświadome przekazywanie poufnych informacji dotyczących Firmy. W kontaktach zewnętrznych, w szczególności przy negocjowaniu warunków umów, pracownicy udzielają tylko informacji, które mają znaczenie dla prowadzonej sprawy oraz w rzetelny sposób prezentują osiągnięcia i doświadczenia Spółki Majster.

Kwestie etyczne w Spółce Majster Budowlane ABC

Ze względu na szczególną rolę Spółki Majster w branży jak też nowatorski sposób podejścia do handlu, wyznajemy zasadę, że każdy z klientów jest równie ważny i przekazywane przez niego informacje mają status poufny. Jesteśmy bezstronni wobec naszych Partnerów i interesariuszy — nikogo nie traktujemy preferencyjnie. Każdy z naszych Partnerów ma równy dostęp do informacji na temat naszej Spółki w zakresie przysługujących mu uprawnień. Pracownicy Spółki Majster Budowlane ABC aktywnie uczestniczą w tworzeniu pozytywnego wizerunku Firmy i godnie go reprezentują, w szczególności: Pracownicy zobowiązani są do rzetelnego wykonywania powierzonych im obowiązków zawodowych w oparciu o najlepiej wykorzystaną wiedzę i doświadczenie oraz do utrzymywania dobrych relacji z klientami i Partnerami Spółki.

Pracownicy Majster Budowlane ABC

Pracownicy mają obowiązek kierowania się zasadą lojalności wobec Spółki, nie podejmowania czynności, które mogłyby doprowadzić do powstania konfliktu interesów pomiędzy nimi a Spółką, w szczególności nie podejmują działań konkurencyjnych wobec Spółki. Pracownicy powinni dążyć w sposób ciągły do podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniach do zwiększenia efektywności pracy. Pracownicy powinni śledzić zmiany w przepisach prawa i przedkładać je na wykonywane obowiązki. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania prawa, dobrych obyczajów oraz procedur i regulacji obowiązujących w Spółce Majster. Pracownicy mają obowiązek niezwłocznie reagować na wszelkie zauważone próby łamania prawa, w relacjach z klientami i partnerami Spółki, a także w relacjach z innymi zatrudnionymi w firmie osobami. Obowiązkiem każdego pracownika jest poinformowanie o takim fakcie swojego bezpośredniego przełożonego. Nadrzędną zasadą pracownika spółki Majster Budowlane ABC jest odpowiedzialność za własne słowa oraz podejmowane decyzje i działania. Pracownicy Spółki Majster mają obowiązek wywiązywania się z terminów i obietnic złożonych klientom i współpracownikom. Pracownicy nie mogą przekraczać uprawnień wynikających z zajmowanego stanowiska ani osiągać żadnych korzyści osobistych w wyniku podejmowanych decyzji, działań bądź zaniechań. Pracownikom spółki Majster Budowlane ABC nie wolno przyjmować prezentów ani żadnych gratyfikacji w żadnej formie. Pracowników obowiązują zasady uprzejmości i życzliwości wobec klientów, współpracowników i Partnerów firmy. W spółce Majster obowiązuje zasada dokładania wszelkich starań aby unikać sytuacji konfliktowych. Pracowników zobowiązuje się do służenia sobie nawzajem pomocą i udzielania wsparcia na zasadzie równości i wzajemności. We wzajemnych stosunkach obowiązuje kierowanie się zasadami profesjonalizmu oraz lojalności, dzielenia się pomysłami i spostrzeżeniami mając świadomość, że działamy na rzecz wspólnego dobra. Pracownicy Spółki są zobowiązani należycie dbać o powierzone mienie, racjonalnie je wykorzystywać oraz oszczędnie gospodarować środkami pracy.

Równe szanse dla pracowników

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi pracownicy mieli równe szanse rozwoju zawodowego. Spółka nie stosuje pozamerytorycznych preferencji w procesach i decyzjach personalnych wobec pracowników i kandydatów do pracy. Dyskryminacja z jakiejkolwiek przyczyny jest niedozwolona. Spółka Majster Budowlane ABC ma obowiązek wspierania rozwoju zawodowego pracowników i zapewnienia pełnej informacji oraz równości szans w dostępie do szkoleń i innych form rozwoju, możliwości awansowania oraz rekrutacji. Każdy pracownik ma prawo być dumny ze swojej wiedzy, kreatywności i osiągnięć.

Zarząd Majster Budowlane ABC

Zarząd spółki Majster Budowlane ABC zobowiązuje są do wspierania rozwoju zawodowego pracowników i podnoszenia efektywności pracy. Przełożeni oceniając wyniki podwładnych kierują się zasadą sprawiedliwości i skupiają się na sprawach merytorycznych. Przełożeni organizują pracę tak, aby w jak największym stopniu wykorzystać zdolności, wiedzę i doświadczenie pracowników. Przełożeni otwarci są na opinie pracowników i stwarzają warunki wspomagające rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości. Zarząd spółki Majster Budowlane ABC w swoich postanowieniach kieruje się wyłącznie najwyższymi standardami wiarygodności, transparentności oraz zaufania.

Kontakty z mediami i urzędami.

Spółka Majster Budowlane ABC prowadzi otwartą politykę informacyjną wobec mediów oraz uprawnionych urzędów i udziela rzetelnych informacji na temat prowadzonej działalności. Przestrzegamy zasad reprezentacji wobec mediów i uprawnionych organów kontroli, co stanowi część skoordynowanej polityki komunikacji i przepływu informacji z otoczeniem naszej organizacji. W spółce Majster Budowlane ABC osobami uprawnionymi do przekazywania informacji mediom są Członkowie Zarządu i osoby do tego upoważnione.

Przestrzeganie Kodeksu Etycznego

Wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania postanowień Kodeksu Etycznego. Każdy pracownik jest zobowiązany, zgodnie z wolnością sumienia i wolnością słowa, do zgłaszania przełożonym zachowań niezgodnych z zasadami Kodeksu Etycznego. Każdy przypadek naruszenia zasad Kodeksu Etycznego wymaga reakcji zarówno ze strony pracowników, jak i przełożonych.

Rozstrzyganie wątpliwości, monitorowanie przestrzegania i rozwijanie Kodeksu Etycznego

Uwagi do Kodeksu Etycznego czy wątpliwości w interpretacji jego zapisów pracownicy spółki Majster Budowlane ABC mogą zgłaszać bezpośrednio do Zarządu Spółki. Uprawnienia w zakresie interpretacji, monitoringu przestrzegania i rozwoju Kodeksu Etycznego ma Zarząd Spółki. Decyzję o zatwierdzeniu i wprowadzeniu zmian w Kodeksie podejmuje Zarząd.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Bądź na bieżąco.


logo-majster-budowlane-abc

SIEDZIBA

87-800 Włocławek
ul. Barska 7/9

RECEPCJA

tel.: 54 412 66 00
e-mail: recepcja@majster.net.pl

© 2017 Majster Budowlane ABC Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Dane rejestrowe: Majster Budowlane ABC Sp. z o.o.: 87-800 Włocławek, ul. Barska 7/9
Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371327, NIP: 888-309-31-73, REGON: 340839877; Kapitał zakładowy wpłacony: 2 200 000 PLN

InternetProjects.pl - profesjonalne strony internetowe

Menu